Wednesday, December 30, 2015

test 8

Test

test 7

Test

test 6

Test

test 5

Test

test 4

Test

test 3

Test

test 2

Test 2

සියලු බැදීම් වලින් නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලදී


ජීවිතය ඉල්ලා හඩන අය අතරේ 
ජීවිතය එපාවී හඩන අය අතරේ 
වාට්ටුවේ කෙලවරක 
කිලිටි වුනු සයනයක 
ඇඳ  ඉහපතක ලියා තිබුනා මෙසේ 

" සියලු බැදීම් වලින් නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලදී" 

උපේන්ද්‍ර හර්ෂණ ද සිල්වා 
2016 - 02 - 25
Time in Sri Lanka: